MPZLD – Funkcionáři FIS pro skok na lyžích

Tímto dílem Mezinárodních pravidel závodů lyžařských disciplín se začneme specializovat na skok na lyžích. Dnešní část se věnuje organizaci závodů, a to především funkcionářům FIS, jejich úlohám, výběru, atd.

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA ZÁVODŮ LYŽAŘSKÝCH DISCIPLÍN (MPZLD)
SVAZEK III

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
SKOKY NA LYŽÍCH
LETY NA LYŽÍCH

Společná ustanovení pro závody ve skoku na lyžích

400 Organizace
401 Závodní komise a závodní funkcionáři
401.1 Členové:
– Ředitel závodu
– Sekretář
– Vedoucí můstku
– Vedoucí úseku měření délky
– Vedoucí kanceláře pro zpracování výsledků
– Vedoucí pořádkové služby
– Vedoucí úseku pro technická zařízení
– Vedoucí vybavení a
– Vedoucí první pomoci.

Do závodní komise mohou být jmenováni i další funkcionáři, pokud je to nezbytné pro úspěšné uskutečnění závodu.

401.2 Úlohy funkcionářů

401.2.1 Ředitel závodu
řídí všechny přípravné práce a dohlíží na činnost ostatních funkcionářů ve sportovně-technické oblasti. Svolává je ke schůzím o sportovně-technických otázkách a vede podle pravidla o dohodě s technickým delegátem schůzi vedoucích týmů. Během tréninku a závodu vede z příkazu jury sportovně-technický průběh.

401.2.1.1 Sekretář
je odpovědný za administrativní úlohy závodu. Přísluší mu příprava a poskytování formulářů, listin a tabulek, tak jako sestavení, vyhotovení a rozdělení startovních a výsledkových listin, protokolů ze schůzí a vypisování informací. Přijímá eventuální protesty a pracuje jako sekretář jury.

401.2.1.2 Startér
je odpovědný za to, že skokani startují podle pořadí na startovní listině ze svého určeného místa a že dodržují předepsané startovací časy. Provinění proti pravidlům hlásí okamžitě jury. Při ZOH a MS ve skoku a MS v letech je nasazen ještě startovní soudce. Dohlíží na správné dodržení startovní procedury a na nahlášení případných přestupků. Musí zajistit, aby se v prostoru startu nepohybovaly žádné nepovolané osoby. Je nadřízenou osobou startéra a jeho asistenta.

401.2.3 Vedoucí můstku
je zodpovědný za přípravu a preparaci skokanského můstku. Koordinuje a kontroluje práci vedoucího nájezdu a doskočiště. Během tréninku a závodu je ve stálém spojení s ředitelem závodu a informuje ho o stavu můstku.

401.2.3.1 Vedoucí nájezdové stopy
je odpovědný za bezchybnou přípravu nájezdu a stolu můstku. Během závodu musí stále pozorovat a kontrolovat oblast můstku. Při pádu nebo překážce na nájezdu je jeho stanovisko směrodatné pro rozhodnutí jury o opakování skoku. Když není k dispozici startovací semafor, uvolňuje můstek pro dalšího skokana odmávnutím vlajkou na rozkaz vedoucího závodu pomocný oddíl mužů sestavený vedoucím nájezdové stopy.

401.2.3.2 Vedoucí doskočiště
je zodpovědný za přípravu doskočiště a dojezdu před a během závodu pomocí zástupců s náležitým lyžařským vybavením (sjezdové lyže), tak jako pomocí manuálního zpracování přístroji a stroji pro přípravu sněhu.

401.2.4 Vedoucí předskokanů
je odpovědný za to, že bezprostředně před začátkem závodu a při změně vnějších podmínek během závodu je délka nájezdu otestována předskokany, stejně jako při sněžení je jimi pročištěna nájezdová stopa.
Během závodu obdrží od ředitele závodu instrukce, kdy a kolik předskokanů bude skákat. Musí se postarat o to, aby byl k dispozici dostatečný počet kvalifikovaných a závodu se neúčastnících předskokanů. V případě nedostatku předskokanů může jury nominovat další dodatečné předskokany, účastnící se závodu.

401.2.5 Vedoucí úseku měření délky
je odpovědný
– za přesné změření a správné připevnění značek s délkami na obou stranách doskočiště (viz čl. 415.1)
tak jako
– za podle MPZLD pevně stanovené postavení měřičů délky a zapisovačů délky. (viz čl. 404.2.1 a 404.2.2).
Dohlíží na práci měřičů délek, nahrazuje nevycvičené nebo málo uzpůsobené měřiče délek nebo je přemisťuje na úsek nad bod P, stejně jako protokoluje délky skoků a stále kontroluje jejich zveřejňování. Pro zvýšení kvality měření délky musí vedoucí úseku měření délek provést odpovídající školení pro měřiče délek.

Účast na takovém školení je pro měřiče délek povinná. Neúčast znamená, že dotyčná osoba nesmí být při závodě nasazena ve funkci měřiče délky skoku.

401.2.6 Vedoucí kanceláře pro zpracování výsledků
je odpovědný za vypočítání výsledků.
Společně se svými pomocníky se stará o okamžité zprostředkování základních hodnot k vypočítání celkových známek a jejich rychlý, správný a kontrolovaný výpočet.

401.2.7 Vedoucí pořádkové služby
je odpovědný za to, aby se všechny na závodě nezúčastněné osoby držely v dostatečném a odpovídajícím odstupu od můstku, aby se závodníci a funkcionáři mohli nerušeně koncentrovat na své úkoly.
– Na věž rozhodčích a trenérskou tribunu směji vstupovat pouze osoby se zvláštním povolením závodní komise.
– Novinářům jsou vykázána dobře situovaná místa s rozhledem a zvlášť oddělená přepážkou.
– Všechna speciálně situovaná místa stejně jako pracovní místa pro diváky mají být před závodem dobře označena a oddělena.
– Na startovní plošinu, nájezdovou věž a nájezd až ke stolu můstku smějí vstupovat pouze závodníci, a přidělení závodní funkcionáři, ne ale trenéři, doprovod a zástupci tisku.
Je zakázáno informovat skokany na nájezdu pomocí jakéhokoliv technického zařízení, s výjimkou informací poskytovaných organizátorem.

401.2.8 Vedoucí úseku pro technická zařízení
je odpovědný za:
– zařízení pro měření a zobrazení délky skoku, nájezdové rychlosti a rychlosti větru
– vnitřní spojení telefonem nebo rozhlasem
– ukazatel startovního čísla, délky skoku a eventuálně známek od rozhodčích a celkových známek.

401.2.9 Vedoucí vybavení
je zodpovědný za přípravu veškerých přístrojů, náčiní a pomůcek. Připravený materiál musí být v perfektním, bezchybném stavu.

401.2.10 Vedoucí první pomoci
je zodpovědný za poskytnutí první pomoci zraněnému skokanovi a všem přítomným osobám během oficiálního tréninku i závodu. Pro tuto úlohu jsou u doskočiště připraveny náležité kvalifikované lékařské síly a nezbytné lékařské vybavení jako sáně, nosítka, deky a transportní vozidla.

402 Jury

402.1 Členové:

402.1.1 Jury sestává z následujících členů:
– technický delegát FIS (TD)
– ředitel závodu a
– asistent TD.

402.1.2 Při ZOH, MS ve skoku, MS v letech na lyžích, SP a letní Grand Prix sestává jury z následujících členů:
– ředitel disciplíny FIS (RD)
– technický delegát (TD)
– ředitel závodu a
– asistent TD
Rozhodující slovo má ředitel disciplíny FIS.

402.1.3 Při ZOH, MS ve skoku, MS v letech na lyžích, juniorském MS ve skoku na lyžích tak jako SP, letní GP a závodech Kontinentálního poháru musí být TD, asistent TD a ředitel závodu příslušníky různých národních lyž. svazů.

402.2 Úlohy
Jury je odpovědná za to, že je celý závod včetně oficiálního tréninku zorganizován a proveden podle ustanovení MPZLD. Musí rozhodnout:

402.2.1 Z jaké maximální délky nájezdu budou skokani startovat.
Délka nájezdu má být stanovena tak, aby byl můstek využit z celé své kapacity (tj. aby bylo dosahováno maximálních délek).
Na základě velikosti můstku a specifických parametrů jeho profilu stanoví příslušná skokanská komise pro ten který můstek takzvanou jury-distanci (jury-délka), která se na začátku každé závodní sezóny aktualizuje.
Při dosažení 95 % délky jury se jury sejde a rozhoduje o délce nájezdu pro další skoky probíhajícího kola. Musí rozhodnout, jestli se probíhající kolo doskáče na stejně dlouhém nájezdu nebo zda bude kolo anulováno a opakováno z nižšího startovacího okna.
Pokud se skákalo teprve krátce, lze průběh kola přerušit, anulovat výsledky a znovu začít z vyšší startovní pozice.

402.2.2 V jakém rozsahu rychlosti větru bude můstek otevřen pro skokany.

402.2.3 Jestli bude muset být závod přerušen, přesunut, nebo úplně zrušen.

402.2.4 Jestli a na jakém místě startovního pořadí bude smět být skok v případě zpoždění na startu popř. překážky opakován, protože zasáhla vyšší moc, nebo cizí zavinění.

Pokud nemůže rozhodnutí padnout ihned, smí být skok s výhradou proveden dodatečně nebo opakován. Toto rozhodnutí musí být zveřejněno.

402.2.5 o všech protestech, diskvalifikacích a sankcích, stejně jako o všech případných otázkách, které nejsou stanovené v pravidlech MPZLD.

402.3 Závěry
Všechna rozhodnutí jury musí být schválena hlasováním a zanesena do protokolu o hlasování. Každý člen má jeden hlas. Všechny závěry vyžadují nadpoloviční většinu. Všichni členové jsou povinni hlasovat (souhlasně nebo nesouhlasně, zdržet se hlasování není možné) až na tyto výjimky:
– zabránění hlasování vlivem vyšší moci a
– eventuálně neúčast ředitele závodu podle jeho vlastního uvážení na rozhodování o zachování, nebo změně délky nájezdu.
Při rovnosti hlasů má rozhodující slovo v tu dobu úřadující předseda jury.

403 FIS-funkcionáři jury a vedení závodu

403.1 Technický delegát FIS (TD)

403.1.1 Pro všechny závody FIS-kalendáře jsou zvoleni techničtí delegáti (nominace viz čl. 405). Technický delegát je odpovědný za to, že závod proběhne podle regulí MPZLD a ustanovení pro světové poháry. Nemůže být členem lyžařského klubu, v jehož zemi se podnik koná. Výjimky schvaluje představenstvo FIS. Technický delegát podléhá pokynům FIS-skokanské komise a musí v době konání závodu vlastnit platnou licenci FIS.

403.1.2 Požadavky a školení
Kandidát na TD se musí vykázat dlouholetou praxí jako zodpovědný funkcionář. Měl by být pokud možno rozhodčí skoků FIS a musí prokázat znalosti z jednoho jazyka FIS. Požadavky na vzdělání stanovuje jeho národní lyžařský svaz a subkomise rozhodčích skoku a TD. Doba trvání školení činí tři roky. Na začátku školení nesmí být kandidát starší 43 let. Výjimky může v odůvodněných případech na žádost národního svazu schválit skokanská komise FIS.
Pro vyškolení platí schválené směrnice FIS pro TD. Kandidát na TD nemá nárok žádat náhrady za výlohy spojené se školením.

403.1.3 Zkouška a licence
Po úplném vyplnění všech požadavků školení je kandidát připuštěn ke zkoušce. Pro zkoušku platí taktéž směrnice schválené pro zkoušky představenstvem FIS.
Po úspěšném složení zkoušky obdrží kandidát licenci ve formě očíslovaného průkazu a odznaku TD.

403.1.4 Doškolování a propadnutí licence
Každý licencovaný TD se musí každé dva roky zúčastnit nějakého doškolovacího kurzu pořádaném FIS.
TD, který nevykonává z nedostatečně objasněných důvodů po dva po sobě jdoucí roky svou funkci, ztrácí licenci FIS. Znovuobnovení licence je možné pouze v případě, když je po úspěšné účasti na kurzu FIS pro TD písemně doporučen předsedou národního lyžařského svazu a vedoucím kurzu a je schválen subkomisí pro rozhodčí skoků a TD.
Pro doškolovací kurzy jsou platné přijaté směrnice FIS pro doškolovací kurzy technických delegátů.

403.1.5 Úlohy

403.1.5.1 Před závodem
TD se má včas spojit s organizační komisí pořadatele a seznámit se s postupem a stavem přípravných prací. Musí se včas před závodem, minimálně jeden den před začátkem oficiálního tréninku dostavit na místo konání závodu, aby mohl dostatečně přezkoušet stav připraveného můstku, zařízení a také organizaci podniku.
TD musí nahlédnout do homologizačních spisů příslušných můstků. Certifikáty můstků jsou TD předkládány bez vyzvání.
Přezkoušení TD se vztahuje na
– organizaci závodu (podmínky ubytování a dopravy týmů, pracovní možnosti pro zástupce médií)
– zařízení můstku (shodnost reálného profilu můstku s certifikátem, příprava můstku, zajištění pro skokany, měřící zařízení)
– naplánované technicko-organizátorské provedení skokanských závodů (podmínky pro rozhodčí, měřiče délek a kancelář pro zpracování výsledků, telefonní a rozhlasové spojení, trenérská tribuna, zveřejnění výsledků, kontrola startovních časů, zdravotnictví, uzávěry) a 
– plánovaný chod programu (časy tréninků, schůze vedení týmů, vylosování, časy závodů, dopingová a obleková kontrola, vyhlášení vítězů).
TD má právo v zájmu naplnění všech svých úloh žádat podporu u organizační komise.

403.1.5.2 Během závodu
TD musí bdít nad tím, aby závod proběhl podle všech platných pravidel MPZLD. Musí být přítomen v průběhu všech závodů a měl by se zdržovat převážně na věži pro rozhodčí skoků v prostoru pro vedení závodu. TD musí zajistit, aby se jury mohla sejít v jakémkoli čase k rozhodování o průběhu závodu.
O všech otázkách, které nejsou zcela jasně vysvětleny pravidly FIS, musí jury vynést jednoznačné rozhodnutí.

403.1.5.3 Po závodě
TD musí bezprostředně po skončení závodu podat písemně do kanceláře FIS CH-3653 Oberhofen zprávu (formulář s doplněními) o přípravě, organizaci, stavu můstků a průběhu závodu. Ke zprávě jsou přiloženy výsledkové listiny a protokoly ze schůzí vedoucích týmů a jury.

403.2 Ředitel disciplíny FIS (RD)
Při závodech nejvyšší kategorie je přítomen v placené funkci ředitel disciplíny FIS (viz čl. 402.1.2). RD musí vlastnit licenci TD. Nese hlavní odpovědnost jak za správné uskutečnění závodu podle pravidel FIS, tak za efektivní spolupráci FIS se všemi zúčastněnými institucemi a za rozhodnutí týkající se odvolání, přesunutí a nově vypsaných závodů. RD má právo v zájmu naplnění všech svých úloh žádat podporu u organizační komise.
RD a TD se dělí o úlohy jmenované v čl. 403.1.5, přičemž RD je zodpovědný za následující speciální úlohy:

403.2.1 Před závodem
RD musí přezkoušet stav příprav závodu.
Body inspekce zahrnují
– organizaci a program závodu
– pracovní podmínky
– servis FIS dat, tak jako
– veškeré aspekty smlouvy o závodě.

403.2.2 Během závodu
RD je odpovědný za stálé dodržování zájmů FIS. Musí být přítomen po celý průběh závodu v závodním prostoru a zajistit, aby se jury mohla sejít v kterémkoliv okamžiku k rozhodování o závodě.

403.3 Asistent TD
Asistent TD musí vlastnit licenci TD.
Je mimo jiné zodpovědný za následující speciální úkoly:
– přeměřování délek, šířek a sklonů, tak jako kontrola uspořádání a funkčního uplatnění stanovených prvků můstku a zařízení.
– spojení s trenéry.
– přípravu nájezdu a doskočiště.
– pomoc při dodatečném hodnocení rozhodčích na základě videozáznamu a statistických zjištěních tak jako za sestavení doplňkových zpráv TD.

403.4 Asistent RD
Je nasazován k určitým úkolům RDa musí vlastnit licenci TD pro skok na lyžích.
Mimo to je zodpovědný za následující speciální úkoly:
– Umístění měřidel nájezdové rychlosti a rychlosti větru.
– Kontrola a dohled nad technickým zařízením.
– Koordinace a řízení startovní procedury.

404 Rozhodčí

404.1 Rozhodčí skoku

404.1.1 Do všech závodů ve skocích na lyžích zahrnutých ve FIS-kalendáři jsou nasazováni závodní rozhodčí (nominace viz čl. 405). Při každém takovém závodě úřaduje vždy pětice sudích. Jeden z pěti rozhodčích smí být FIS kandidátem na rozhodčího skoku. Rozhodčí skoku podléhají pokynům subkomise pro rozhodčí a TD a musí v době svého nasazení vlastnit platnou licenci.

404.1.2 Požadavky a školení
Kandidát na rozhodčího skoku musí vykázat tříletou praktickou činnost jako národní rozhodčí a ke školení je přihlášen národním svazem a to předsedou subkomise pro rozhodčí skoku a TD. S přihláškou potvrzuje písemně předseda rozhodčích národního svazu také způsobilost k vykonávání funkce rozhodčího skoku.
Doba školení pro rozhodčího zahrnuje dva roky. Základní školení rozhodčích náleží národnímu svazu. Při nastoupení školení nesmí být kandidátovi více než 43 let (nesmí být ukončen 43. rok života). Výjimky mohou být povoleny subkomisí pro rozhodčí skoku A TD v odůvodněných případech na žádost národního svazu.
Po skončení školení musí být FIS-kandidát se skokem na lyžích dostatečně obeznámen. Musí mít přesné vědomosti
– o optimálních aerodynamických letových pozicích a funkčnosti pohybových procesů při doskoku a při výjezdu
– o předpisech držení a pohybech při letu, doskoku a výjezdu (viz čl. 431) stejně jako o předepsaném doskoku a výjezdu (viz čl. 431.2).

Kandidát musí prokázat znalosti z jednoho jazyka FIS.
Pro školení platí představenstvem FIS přijaté směrnice pro vyškolování rozhodčích. FIS rozhodčí skoku si nemůže nárokovat nahrazení peněžní výlohy spojené se školením.

404.1.3 Zkouška
Po úplném splnění nároků a úkolů školení ohlásí předseda rozhodčích národního svazu předsedajícímu subkomisi pro rozhodčí skoku a TD konec školení a navrhne, při kterém mezinárodním závodě ve skoku na lyžích bude kandidát skládat praktickou zkoušku.
Ke dni skládání praktické zkoušky nesmí ještě kandidát překročit 45. rok života. Pro zkoušky platí představenstvem FIS přijaté směrnice pro FIS rozhodčí skoku.

404.1.4 Licence
Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží kandidát licenci ve formě pasu a odznaku. V pase pro rozhodčího skoku jsou uvedena jak nasazení jako oficiální rozhodčí skoku, tak účasti na kurzech pro rozhodčí skoku.
K potvrzení účasti jako rozhodčí, popř. účasti na kurzu v pase rozhodčího jsou oprávněni pouze asistent TD nebo jiný člen jury, popř. vedoucí kurzu.

404.1.5 Doškolování a vypršení licence
Každý licencovaný FIS-rozhodčí se musí jednou za rok zúčastnit doškolovacího kurzu (národního nebo mezinárodního). Pro doškolovací kurzy platí představenstvem FIS přijaté směrnice.
Pokud FIS rozhodčí ve dvou po sobě následujících letech
– nemůže prokázat žádnou soudcovskou činnost, nebo
– se nezúčastnil žádného doškolovacího kurzu pro rozhodčí,
nesmí se už jako rozhodčí zúčastnit žádného mezinárodního závodu ve skocích na lyžích, který je uveden ve FIS-kalendáři. Znovunasazení rozhodčího v závodě je možné jen tehdy, pokud je po novém absolvování nějakého kurzu pro rozhodčí písemně doporučeno předsedou národního svazu a vedoucím kurzu a schváleno subkomisí pro rozhodčí skoku a TD.
Po dosažení 60 let života odstupuje rozhodčí skoku automaticky ze své funkce rozhodčího FIS. Smí se ale nadále jako rozhodčí účastnit v rámci svého národního svazu národních skokanských závodů.

404.1.6 Úlohy

404.1.6.1 Pro rozhodčího skoku platí jako zásadní pravidlo hodnotit odborně a objektivně. Společně se jmenováním do funkce FIS rozhodčího skládá soudce slib, že se bude tímto pravidlem řídit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, přičemž se
– dlouhodobě a svědomitě bude připravovat na závody
a
– snažit nezaujatě a objektivně hodnotit.

Aby mohl rozhodčí plnit tyto požadavky, musí zůstávat nepřetržitě ve cviku a proto se pokud možno v roli rozhodčího co nejčastěji cvičit na různých skokanských můstcích. Při nasazení v závodě musí být už během tréninku přítomen v kabině pro rozhodčí, aby se seznámil s celkovým založením můstku a obzvláště s technickým zařízením pro zadávání známek na svém přiděleném místě. Před závodem samotným musí zaujmout své místo včas před zahájením zkušebního kola.

404.1.6.2 FIS rozhodčí skoku musí každý skok posoudit nezávisle na ostatních rozhodčích a jiných osobách, podle ustanovení MPZLD (viz čl. 430). Nesmí používat nebo vlastnit žádné komunikační prostředky spojující ho s jinými osobami. Rozhodčí skoku musí přidělené bodové ohodnocení a z toho vypočítanou známku vlastnoručně zanést do připraveného protokolu a nesmí do zápisu později zasahovat a měnit jej. Tyto protokoly, které potvrzuje vlastnoručním podpisem, představují dokumentární důkaz o provedeném ohodnocení skokanského závodu.

404.2 Rozhodčí pro měření délek
Při všech závodech zahrnutých v kalendáři FIS je délka skoku zprostředkována měřičem délek (viz čl. 432.1 a 432.2).
Každý závodu zúčastněný lyžařský svaz smí stanovit měřiče délek, přičemž tento musí mít odpovídající kvalifikaci a fungovat už při oficiálním tréninku jako měřič délek. Tito zahraniční měřiči délek nemají nárok na náhradu výloh spojených s jejich funkcí.

404.2.1 Měřiči délek
zaujímají postavení na jedné straně doskočiště na připravených místech za značkami délek podle jim vedoucím měření délek vykázané oblasti měření.
Pokud jsou nasazeni zahraniční měřiči délek, leží tyto oblasti měření v rozsahu mezi P-bodem a K-bodem a jsou vylosovány pod dohledem vedoucího pro měření délek.
Oblast měření jednoho měřiče smí zahrnovat nejvýše 3 metry.
Každý měřič délek má jednoznačný příkaz dohlížet pouze na jemu svěřený prostor a bez ohledu na jednání dalších lidí podle čl. 432.2 neodkladně ukázat a ohlásit dosažené délky ve svém svěřeném prostoru zřetelně zapisovači délek.
Při ZOH, MS ve skocích na lyžích, MS v letech na lyžích, Juniorských MS a závodech SP a GP se využívá video-měření délek, takže v oblasti měření videem se umístěných měřičů délek používá pouze při technickém selhání zařízení. Z tohoto důvodu mohou být oblasti měření jednotlivých měřičů zvětšení až na dosah 10 metrů, kdy potom měřiči musí stát na vyvýšené pozici. Mimoto jsou na svahu doskočiště každých pět metrů vyznačeny příčné čáry.

404.2.2 Zapisovač délek
zaujímá vhodné postavení na protilehlé straně měřičů délek. Je zodpovědný za správné protokolování a předání jemu poukázaných délek skoků. Vyhotovený protokol o délkách skoků předává sekretáři závodní komise pro zpracování do kanceláře pro vypočítávání výsledků.

405 Nominace, náhrady výloh a pojištění funkcionářů

405.1 Nominace
FIS nominuje pro jednotlivé závody ve skocích na lyžích následující funkcionáře:

405.1.1 Zimní olympijské hry (ZOH), Lyžařská mistrovství světa (LMS), mistrovství světa v letech na lyžích (MSLL) a juniorská lyžařská mistrovství světa (JMS}

Pro ZOH, LMS a MSLL:
– TD
– RD
– asistent TD
– asistent RD
– Vedoucí měření délek
– dva video – měřiče délek a 
– šest rozhodčích skoku
Do závodu ZOH a LMS, popř. jednotlivých závodních dnů MSLL je nasazována střídavě vždy pětice rozhodčích a to losováním. Šestý soudce je nasazen do toho kterého závodu nebo dne jako rozhodčí na startu.

Pro JMS:
– TD
– asistent TD a
– Vedoucí měření délek
– dva video – měřiči délek a 
– pět rozhodčích skoku.
Nominaci všech jmenovaných funkcionářů uskutečňuje představenstvo FIS.

Nominovaní rozhodčí skoků musí příslušet k různým národním lyž. svazům.
Jeden rozhodčí by měl být členem lyž. svazu pořadatele.

405.1.2 Závody Světového poháru a Grand Prix (SP, LGP)
– TD
– RD
– asistent TD
– asistent RD,
– čtyři zahraniční a 
– jeden domácí rozhodčí skoku.

Subkomise pro rozhodčí skoku a TD nominuje TD, stejně jako asistenta TD a určí čtyři národní lyž. svazy, které z vlastní kompetence nominují po jednom zahraničním rozhodčím skoku ze svého svazu. Lyžařský svaz pořadatele nominuje domácího rozhodčího skoku.
Nominaci RD a asistenta RD uskutečňuje představenstvo FIS.

405.1.3 Závody Kontinentálního poháru (KOPS)
– TD
– asistent TD a 
– jeden zahraniční rozhodčí skoku.
Subkomise pro rozhodčí skoku a TD nominuje TD a jeho asistenta a určí jeden národní lyž. svaz, aby z vlastní kompetence nominoval jednoho zahraničního rozhodčího skoku ze svého svazu.
Lyžařský svaz pořadatele nominuje domácího rozhodčího skoku.

405.1.4 Závody FIS Cupu a mezinárodní skokanské závody (FIS)
Národní lyžařský svaz pořadatele nominuje TD, asistenta TD a pět rozhodčích skoku. TD, asistent TD a pětice rozhodčích musí vlastnit platnou licenci FIS.

405.2 Nominace náhradníků
Nominovaný funkcionář, který nemůže ze zásahu vyšší moci nastoupit do své funkce v závodě, je nahrazen jiným, náhradním, pro stejnou funkci kvalifikovaným funkcionářem. Při ZOH, LMS, MSLL, JMS stejně jako při SP, GP a KOPS musí být náhradník schválen kanceláří FIS.

405.3 Náhrada výloh
Závodním funkcionářům nominovaným FIS musí pořadatelé zaplatit cestovní a pobytové výdaje v následující výši:

405.3.1 Cestovní výlohy
– Jízda vlakem 1. třídy
– při větších vzdálenostech leteckou cestu (třída Economy) nebo
– při cestě osobním automobilem náhradu ve výši 0,70 CHF za km.
Nominovaný funkcionář se musí u pořadatele před nastoupením cesty přihlásit k jedné zvolené variantě (jízda vlakem, letecká doprava nebo osobní automobil).

405.3.2 Náhrada mzdy
Za jeden cestovní den na cestu tam a zpět 80 CHF. Při ZOH, LMS, MSLL, SP, JMS, KOPS, LGP, eventuálně závodech FIS Cupu (viz. čl. 405.4.5) obdrží TD a asistent TD za každý další den pobytu 80 CHF.

405.3.3 Cena za pobyt
Volný pobyt a volné stravování v přiměřeném hotelu.

O době pobytu je třeba dohodnout se s pořadatelem. Zahrnuje oficiální trénink a závodní dny.

405.4 Při jednotlivých závodech ve skoku obdrží níže uvedení funkcionáři výše uvedené náhrady škod:

405.4.1 ZOH, LMS a MSLL
– TD
– asistent TD
– asistent RD
– vedoucí měřičů délek
– dva video – měřiči délek a 
– šest rozhodčích skoku.

405.4.2 JMS
– TD a
– asistent TD.
Pro vedoucího měřičů délek a pět rozhodčích platí pravidla JMS pro náhrady výloh.
Za oba video – měřiče se přejímají výdaje za pobyt.

405.4.3 SP a GP závody
– TD,
– asistent TD
– asistent RD a
– čtyři zahraniční rozhodčí.
Za oba video – měřiče se přejímají výdaje za pobyt.

405.4.4 KOPS závody
– TD
– asistent TD a 
– jeden zahraniční rozhodčí

405.4.5 Závody FIS Cupu
– TD.
Za rozhodčí skoku, popř. asistenta TD jsou pořadatelé povinni převzít alespoň výlohy za pobyt.
– eventuelně za zahraniční TD, asistenta TD a rozhodčí skoku

405.4.6 FIS závody ve skoku na lyžích
Za náhradu cestovních výdajů funkcionářům nominovaným pořadatelskou zemí je zodpovědný příslušný lyžařský svaz, resp. pořadatel

405.5 Pojištění

405.5.1 Fis uzavírá pro své oficiální funkcionáře, jejichž úlohy, aktivity nebo oficiální usnesení s sebou nesou odpovědnost zákonné pojištění odpovědnosti.

405.5.2 Pořadatelé všech závodů zahrnutých v kalendáři FIS musí mít také uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti.

405.5.3 Dále k pojištění viz čl. 229.

406 Věkové třídy závodníků

406.1 Pro mezinárodní závody ve skocích na lyžích FIS jsou pevně stanovené dvě věkové třídy – junioři a senioři. Juniorská třída sahá až k ukončenému 18. roku života, přičemž jako rozhodující den platí 1. leden závodního roku.

406.2 Při ZOH, LMS a MSLL startují všichni účastníci v jedné třídě. Pro JMS platí věková ustanovení čl. 406.1.

406.3 Při všech ostatních závodech ve skocích na lyžích mohou být věkové třídy vypsány. Z tohoto vypsání musí být patrné, která věková kategorie ve kterém závodě je oprávněna startovat.

406.4 Junior má právo startovat v seniorské třídě, když ho jeho národní lyžařský svaz k závodu přihlásí. Junior musí ale splňovat všechny závodní podmínky vypsaného seniorského závodu.