MPZLD – Organizace závodů

Mezinárodní pravidla závodů lyžařských disciplín – část II se věnuje organizaci jednotlivých závodů. Stále se týká všech lyžařských disciplín. V příštím díle se dočkáte poslední všeobecné části a poté se budeme věnovat výhradně skokům na lyžích.

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA ZÁVODŮ LYŽAŘSKÝCH DISCIPLÍN (MPZLD)
SVAZEK III

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
SKOKY NA LYŽÍCH
LETY NA LYŽÍCH

210 Organizace závodů

211 Organizace

211.1 Organizátor

211.1.1 Organizátor FIS-závodu je ta osoba, či kolektiv osob, která závod na místě sama bezprostředně připravuje a uskutečňuje.

211.1.2 Pokud nevystupuje národní svaz sám jako organizátor, je oprávněn jmenovat jako organizátora nějaký k sobě přidružený sportovní klub.

211.1.3 Organizátor musí zaručit, že všechny akreditované osoby patřičně znají a uznávají pravidla závodů a ustanovení jury a zavazuje se také toto od všech osob, které nemají platnou akreditaci pro stávající sezónu, doložit jejich podpisem.

211.2 Organizační výbor
Organizační výbor sestává ze členů (fyzických, nebo soudcovských), kteří jsou dosazeni organizátorem a mezinárodním lyžařským svazem. Nese práva a povinnosti organizátora.

211.3 Organizování závodů pro podle čl. 203-204 nekvalifikované účastníky je posuzováno jako porušení pravidel pro závody lyžařských disciplín. Představenstvo FIS učiní proti takovému pořadateli příslušná opatření.

212 Pojištění

212.1 Organizátor musí uzavřít pro všechny členy organizačního výboru povinné pojištění. FIS ze své strany kryje svoje zaměstnance a vyslané funkcionáře, kteří nepatří k organizačnímu výboru, během jejich služby také povinným pojištěním.

212.2 Organizátor musí podle zákona vlastnit před prvním tréninkovým dnem popř. závodem krycí dopis od uznané pojišťovací společnosti. Tento musí být předložen technickému delegátu. Krycí částka obnáší minimálně 1 milion CHF. Tento obnos může být navýšen speciálními pravidly (např. pro SP).

212.3 Mezinárodní lyžařský svaz je přesto oprávněn i při absenci příslušného krycího dopisu povolit na svou odpovědnost uskutečnění závodu.

212.4 Všichni závodníci, kteří se účastní FIS-soutěží, musí uzavřít dostatečné pojištění proti úrazu, které musí kvůli vysokému risiku danému závodem pokrýt v adekvátním rozsahu úrazové, záchranářské a dopravní částky. Za patřičné pojištění svých k závodu přihlášených a vyslaných závodníků jsou odpovědné národní svazy. Národní svaz nebo sám závodník musí být schopni se na požádání FIS nebo jejího zástupce příslušným dokladem o pojištění prokázat.

213 Program
Pro každý závod uvedený ve FIS-kalendáři organizátor vydává program, který musí obsahovat následující údaje:

213.1 Název a místo podniku společně s údaji o poloze, cestách na závod a nejlepší možné dosažitelnosti,

213.2 Technické údaje o jednotlivých disciplínách a podmínkách účasti,

213.3 Jména nejdůležitějších funkcionářů,

213.4 Čas a místo první schůze vedoucích týmů a losování,

213.5 Časový plán pro začátek oficiálního tréninku a startovní časy,

213.6 Místo oficiální vývěsní tabule,

213.7 Čas a místo pro udílení cen,

213.8 Lhůta pro přihlášení a přesná adresa, včetně telefonního a faxového čísla a emailové adresy.

214 Vypsání

214.1 Organizační výbor vypisuje podmínky pro závod. Musí obsahovat všechno, obsažené ve čl. 213.

214.2 Ohledně počtu závodníků jsou organizátoři vázáni ustanoveními a pravidly FIS. Zmenšení počtu účastníků je možné podle čl. 201.1; je zveřejněno ve vypisovací listině závodu.

214.3 Přesunutí nebo odřeknutí závodů musí být stejně jako změny v programu ihned oznámeno telefonicky, emailem nebo faxem FIS, pozvaným, popř. přihlášeným svazům, stejně jako příslušnému technickému řediteli. Přeložení závodu musí být schváleno FIS.

215 Přihlášky

215.1 Pro všechny závody se musí organizačnímu výboru poslat přihlášky s takovým časovým předstihem, aby je tento dostal před lhůtou, do které je možno se přihlásit. Přihláška musí být minimálně 24 hodin před losováním v rukou pořadatelů.

215.2 Národním svazům je zakázáno přihlásit ty samé závodníky současně na více než jeden závod konající se ve stejný den.

215.3 K přihlašování na mezinárodní závod je oprávněn pouze národní svaz. Každá přihláška musí obsahovat následující údaje:

215.3.1 kód, křestní jméno, příjmení, rok narození a národní svaz,

215.3.2 přesné údaje, pro které disciplíny je přihláška určena.

215.4 Pro přihlášky k FIS-mistrovstvím světa viz ustanovení pro uskutečnění FIS-mistrovství světa.

215.5 S přihláškou závodníka provedenou národním svazem vzniká na základě předloženého licenčního i závodníkova prohlášení smluvní vztah mezi závodníkem a organizací.

216 Schůze vedoucích týmů

216.1 Čas první schůzky vedoucích týmů a losování musí být uveden v programu. Pozvánky na všechny další schůze jsou oznámeny vedoucím na tomto prvním sezení.

216.2 Při hlasováních a názorových výměnách není povoleno nechat se zastoupit členem jiného národního svazu.

216.3 Vedoucí týmu a trenéři jsou organizátorem akreditováni podle příslušných kvót.

216.4 Vedoucí týmu a trenér musí dodržovat pravidla a předpisy FIS a jury a chovat se korektně a sportovně.

217 Losování

217.1 Startovní pořadí závodníků se v každém závodě a v každé disciplíně určuje podle vlastního vzorce budˇlosováním, nebo podle počtu bodů ve SP.

217.2 Národním svazem přihlášení závodníci jsou zařazeni do losování pouze za předpokladu, že organizátorům přišly ve stanovené lhůtě jejich písemné přihlášky.

217.3 Pokud není závodník na schůzi vedoucích týmů zastoupen trenérem nebo vedoucím týmu, musí být jeho účast potvrzena organizátorům do začátku schůze, a to telefonicky, telegramem nebo faxem.

217.4 Pokud není přítomen v závodě losem určený závodník, musí technický delegát tohoto, nebo tyto závodníky hlásit ve své zprávě, pokud možno i s odůvodněním nepřítomnosti.

217.5 K vylosování jsou pozváni všichni zástupci všech zúčastněných národů.

217.6 Pokud se závod posouvá minimálně o jeden den, musí se losování uskutečnit znovu.

218 Zveřejnění výsledků

218.1 Neoficiální a oficiální pořadí se zveřejňují podle pravidel jednotlivých disciplín.

218.2 Výhradním vlastníkem všech při závodech určených a stanovených dat a časů je FIS. Národní lyžařské svazy, popř. jejich organizátoři smějí tato data použít pro vlastní publikování, zatímco pro uveřejňování dat a časů na svých webových stránkách platí podmínky FIS – ustanovení pro publikaci na internetu. Práva na časy a data nesmějí být prodávána, nebo předávána nějaké třetí straně.

218.3 FIS pravidla o internetu a výměna dat s ohledem na závody FIS

218.3.1 Všeobecné
Mezinárodní lyžařský svaz podporuje a oceňuje jako součást propagace lyžování a snowboardingu snahu národního lyžařského svazu zprostředkovat svým členům a fanouškům sdělení a informace k závodům. Stále sílícím médiem ke zpřístupnění informací se stává internet.

Následující pravidla byla sestavena, aby podpořila národní svazy při zprostředkovávání dat ze závodů FIS a objasnila některé nejasnosti ve vztahu k používání a prezentaci dat z takových závodů.

218.3.2 Data FIS kalendáře

K volnému využití národními lyžařskými svazy a jinými dalšími stranami byl vyvinutý speciální kalendářní program. Aktualizovaná data s přepracovanými informacemi o kalendáři jsou k dispozici každý týden na ftp stránce: ftp://ftp.fisski.ch

Po stáhnutí lze data použít k plánování, či k jejich exportování do vlastního softwaru národních lyžařských svazů. Tato data nesmí být dále předávána ke komerčnímu využití dalším osobám nebo organizacím.

218.3.3 Výsledky a klasifikace

Národní lyžařské svazy mohou obdržet oficiální výsledky poté, co byly přijaty po kontrolní proceduře FIS v kanceláři Mezinárodního lyžařského svazu. Tato data jsou k dispozici na požádání u manažera FIS, který případ od případu zasílá i nezbytné instrukce. Výsledky FIS Světového poháru obsahují dobrozdání servisním firmám. Klasifikace z různých pohárových soutěží jsou zde k dispozici také, v případě Světového poháru po obdržení dat od servisní firmy, popřípadě jsou pro jiné pohárové soutěže doplněny ručně.

1. Výsledky a data ze závodů FIS mohou být použity pouze na webových stránkách národních lyžařských svazů, organizátorů a účastníků a nesmějí být dále předávány ke komerčním účelům jiným stranám či organizacím.

Národní lyžařské svazy smějí stáhnout data do svého softwaru např. k využití pro výkonnostní analýzy apod.

2. Národní lyžařské svazy, které chtějí výsledky uvést na svých internetových stránkách, ale nechtějí je dále využívat do své databanky, mohou uvést na příslušném webu pouze odkaz na webové stránky FIS. Přesné adresy obdrží od manažera FIS.

3. Link z webové stránky FIS na ostatní webové stránky národních lyžařských svazů, stejně jako na stránky lyžařského průmyslu a důležitých médií, bude uveden na stránkách FIS na požádání. Na druhou stranu by měl být na příslušné webové stránce uveden také odkaz na internetové stránky FIS.

218.3.4 Přístup k výsledkům pro organizátory

Organizátoři závodů FIS mohou obdržet oficiální výsledky svých závodů poté, co jsou schváleny kontrolní procedurou a jsou zahrnuty do výsledkové databanky. Pro závody Světového poháru je toto provedeno automaticky bezprostředně po ukončení závodu.

Pdf data s výsledky a klasifikací je možné stáhnout na stránkách http://www.fis-ski.com a na stránce ftp://ftp.fisski.ch – podle kódu disciplíny a místa konání: AL (Alpské lyžování), CC(Běh na lyžích), JP(Skok na lyžích), NK(Sverská kombinace), SB(Snowboard), FS(Freestyle) atd. Jednotlivý závod lze identifikovat kodexem závodu, který je publikován na detailní stránce kalendáře na www.fis-ski.com.

219 Ceny

219.1 Detailní ustanovení pro peněžní ocenění zveřejňuje FIS. Ceny jsou udělovány formou upomínkových předmětů, listin, šeků nebo hotovosti. Ceny za rekordy jsou zakázány. Představenstvo FIS rozhoduje vždy na podzim o nejnižším, popř. nejvyšším peněžním ohodnocení přibližně půl druhého roku před začátkem závodní sezóny. Organizátoři musí sdělit FIS velikost částky do 15. října.

219.2 Dva, nebo více závodníků, kteří dosáhnou stejného času nebo stejného počtu bodů, se umístí na stejném místě. Všichni obdrží stejnou cenu, titul nebo listinu, přiřknutí titulu nebo ceny skrz losování nebo vypsání nového závodu není povoleno.

219.3 Všechny ceny musí být uděleny nejpozději do posledního dne závodu nebo podniku.