Pravidla – FIS Kontinentální pohár ženy

Další lekce ze skokanských pravidel se týká ženského skoku na lyžích. Jaká jsou specifika ženských skokanských soutěží? Většina jejich pravidel se shoduje se skokem mužů, některá ustanovení odlišující ženské skoky od mužských najdete v následujícím článku.

MEZINÁRODNÍ LYŽAŘSKÁ FEDERACE
CH-3653 Oberhofen (Switzerland), Tel. +41 (33) 244 61 61, Fax +41 (33) 244 61 71
FIS-Website: http://www.fis-ski.com/

PRAVIDLA
FIS Kontinentální pohár (ženy)
2005/06

Legenda: KOPZ = Kontinentální pohár (ženy)

1. Plánování kalendáře, přihlášení a přidělení závodů

1.1 Kontinentální pohár (ženy)

1.1.1 Každý národní lyžařský svaz je oprávněn se přihlásit k vypsanému termínu KOPZ (závody jednotlivkyň) u subkomise pro plánování kalendáře.

1.1.2 Přihláška se musí podat s dvouletým předstihem na formuláři určenému k přihlašování se do závodů FIS.

1.1.3 V jednom termínu se smí konat pouze jeden závod KOPZ.

1.1.4 Poslední závod KOPZ v skokanské sezóně je KOPZ finále. Při finále KOPZ se zároveň koná vyhlášení vítězek celého Kontinentálního poháru.

1.2 Přidělení závodů KOPZ

1.2.1 Subkomise pro plánování kalendáře přezkouší:
– vhodnost příslušného můstku pro závody KOPZ podle platného certifikátu můstku
– ubytovací kapacity a divácký ohlas v místě konání, tak jako
– dosaženou úroveň organizace závodů pořadatele

1.2.2 Na základě výsledků přezkoušení a nabídky termínů sestaví subkomise pro plánování kalendáře předběžný kalendář KOPZ pro následující závodní sezónu. Konečná podoba kalendáře KOPZ je schvalována představenstvem FIS.

2. Oprávnění ke startu v závodech KOPZ

2.1 K závodu smějí být přihlášeny pouze ty závodnice, které už mají přidělený FIS kód.

2.2 Každý národní lyžařský svaz může do jednoho závodu KOPZ přihlásit až deset závodnic.

2.3 Každý národní lyžařský svaz rozhoduje sám, zda dotyčné závodnice mají k závodu KOPZ dostatečnou kvalifikaci. S přihlášením přebírá odpovědnost za to, že přihlášené účastnice závodu plně zvládají skoky na příslušném můstku

2.4 Národní lyžařský svaz pořadatele může přihlásit dodatečně ještě národní skupinu v počtu deseti (10) skokanek – označenou jako Skupina I.

2.5 Pokud se v pořadatelské zemi konají více než dva závody jednotlivkyň v závodní sezóně, je národní lyžařský svaz oprávněn postavit národní skupinu maximálně ve dvou (2) z nich, celkově ovšem (letní a zimní série) ne více než čtyřikrát (4x).

3. Bodové ohodnocení v KOPZ

3.1 Závody jednotlivkyň
1. místo = 100 bodů 16. místo = 15 bodů
2. místo = 80 bodů 17. místo = 14 bodů
3. místo = 60 bodů 18. místo = 13 bodů
4. místo = 50 bodů 19. místo = 12 bodů
5. místo = 45 bodů 20. místo = 11 bodů
6. místo = 40 bodů 21. místo = 10 bodů
7. místo = 36 bodů 22. místo = 9 bodů
8. místo = 32 bodů 23. místo = 8 bodů
9. místo = 29 bodů 24. místo = 7 bodů
10. místo = 26 bodů 25. místo = 6 bodů
11. místo = 24 bodů 26. místo = 5 bodů
12. místo = 22 bodů 27. místo = 4 body
13. místo = 20 bodů 28. místo = 3 body
14. místo = 18 bodů 29. místo = 2 body
15. místo = 16 bodů 30. místo = 1 body

3.1.1 Při stejném počtu bodů ve výsledkové listině závodu obdrží každá závodnice danému místu udělený počet bodů a následující místo v pořadí je vypuštěno.

3.1.2 Závod KOPZ se započítává do hodnocení KOPZ, pokud se ho zúčastnili závodnice alespoň pěti (5) různých národních lyžařských svazů.

3.1.3 Pořadí KOPZ
Do pořadí KOPZ se každé závodnici započítávají body dosažené v jednotlivých závodech KOPZ. V případě dosažení stejného počtu bodů v celkovém pořadí jsou pro stanovení pořadí závodnic určující lepší umístění v jednotlivých závodech.
Pokud jsou totožná i umístění, startovní pořadí se losuje.

4. Provedení závodů KOPZ
KOPZ závody se uskutečňují podle pravidel MPZLD článek 452 pouze s následujícími doplněními:

4.1 Pro závody jednotlivkyň se tvoří tři skupiny. Pořadí skupin je následující:
– Skupina I pořadatele
– Skupina II (skokanky bez bodů KOPZ)
– Skupina III (skokanky s body KOPZ)

Startovní pořadí uvnitř skupiny se určuje následovně. Ve
– skupině I: vylosování nebo určení
– skupině II: vylosování
– skupině III: v obráceném pořadí aktuálního žebříčku pořadí KOPZ
Pokud se závodnice objeví v listině pořadí KOPZ, jsou dosazeny do startovní listiny podle příslušného místa v žebříčku. Pro první závod sezóny je určující konečná výsledková listina pořadí KOPZ z předešlé závodní sezóny.

4.2 Druhého závodního kola (finálového kola) se účastní pouze 30 nejlépe umístěných skokanek z prvního závodního kola, případně dodatečné skokanky v případě obsazení 30. místa více závodnicemi. Startovní pořadí pro druhé kolo vychází z obráceného pořadí umístění v kole prvním. Skokanky obdrží pro závod startovní číslo. Skokanka, která dosáhla v prvním kole 90% délky nejdelšího skoku, ale upadla při tom, má právo se dodatečně s třiceti nejlepšími zúčastnit finálového kola.

4.3 Finálové kolo musí začít 20 minut po ukončení prvního závodního kola. Skokanky, které se nedostaví včas na start, jsou diskvalifikovány.

5. KOPZ ceny

5.1 Celková vítězka KOPZ obdrží trofej pro KOPZ. Závodnice umístěné na prvním, druhém a třetím místě obdrží FIS medaili. Pořízení trofeje a medailí je organizováno FIS.
Předávání trofeje a medailí se děje až při finálovém závodě KOPZ.

6. KOPZ náhrady výloh

6.1 Každý pořadatel KOPZ musí převzít minimálně za 5 (4 + 1) osob na každý zúčastněný národní lyžařský svaz výlohy za ubytování.

6.1.1 Ubytování
Pobyt s plnou penzí v dobrém hotelu v místě konání závodu, po celou dobu konání závodu, počínajíc nocí před prvním oficiálním tréninkem, resp. následující nocí po posledním závodě.
Nárok na rezervované ubytování mají zúčastněné země pouze pro takový počet osob, které se včas přihlásily k termínu přihlášek. Termín přihlášek musí být zveřejněn pořadatelem společně s pozvánkou k závodu a sdělen národním lyžařským svazům.
Za rezervaci pokojů, které nebyly využity, má pořadatel nárok vyžadovat u příslušného národního lyžařského svazu stornopoplatky.
V žádném případě nesmí být pokoje týmu pořadatelem nebo vedením hotelu bez souhlasu vedoucího týmu v závodní den vyklizeny.

6.2 Náhrady cestovních a pobytových výloh pro technického delegáta, jeho asistenta a zahraniční rozhodčí se uskutečňují podle článku 405.4 MPZLD.

7. Sponzor KOPZ

7.1 FIS může uzavřít smlouvu se sponzorskou firmou nebo agenturou za účelem sponzorské činnosti.

8. KOPZ kontroly a zprávy

8.1 Každý pořadatel KOPZ se musí před zahájením sezóny spojit se svou národní „tiskovou agenturou“ a zařídit, aby ihned po skončení závodu převzala a dala k dispozici konečné pořadí závodu KOPZ nebo minimálně jeho bodové výsledky.

8.2 Podle doporučení a směrnic FIS stejně jako na doporučení Mezinárodní asociace lyžařských novinářů (AIPS) je třeba při závodě zajistit tiskový a mediální servis.

8.3 Technickému delegátovi je svěřena kontrola a podávání zpráv. Sepsání a včasné odeslání zprávy do kanceláře FIS společně s výsledkovými listinami KOPZ se musí uskutečnit ještě z místa konání závodu!

8.4 Každý pořadatel KOPZ je povinen ihned po závodě přeposlat výsledky závodu do kanceláře FIS a následujícímu pořadateli KOPZ telefaxem.

8.5 Asistent Technického delegáta je povinen sestavit z výsledkových listin závodů celkové pořadí KOPZ a zaslat ho následujícímu pořadateli KOPZ a kanceláři FIS.

Pricemoney: CHF 1.500 – rozděleno mezi prvních šest skokanek.